Projekty digitálního Krumlova

Aktualizace: 2022-07-25

Projekty v přípravě

DOP06 - Rozvoj služeb BUS-STOP
Rozvoj digitálního autobusového checkpointu pro organizované návštěvníky města (BUS-STOP). Využití inovativní kombinace technologií videoanalýzy, strojového učení a robotizace navázaných procesů pro sběr dopravních dat, vyhodnocení způsobů pohybu, predikování určitých situací a pro možnost účinně a včas reagovat.

DOP09 - Modernizace MHD
Modernizace městské autobusové dopravy s využitím moderních technologií, zisk real-time dat o poloze vozidel od dopravce potřebných pro možnost zobrazování skutečných časů odjezdu (příp. zpoždění).

CES01 - Karta hosta
Zavedení systému identifikačních prostředků pro turisty (parking, vjezd do centra, vstup, čerpání výhod, aj.).
Aktuální stav řešení: Příprava pilotnío projektu destinační karty ve spolupráci s Czech Tourism.

DAT05 - OpenData
Vytvoření systému (portálu) otevřených dat města, publikace a rozšíření okruhu datových sad na základě analýzy poptávky, automatizace reportingu otevřených dat (city dashboard), respektování tzv. otevřených formálních norem (OFN).
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje řeší návrh realizace IDP, která by měla být jedním z hlavních datových zdrojů pro opendata portál. Současně v rámci @OIS a v souvislosti s novým řešením akcí, aktualit, sportovišť, aj. se připravuje publikovace vybraných dat v tzv. Otevřených formálních normách (OFN). Následně bude řešen návrh samotného portálu (v rámci @OIS či mimo) a publikace prvních datových zdrojů.

EFE01 - Karta Krumlováka
Zavedení jednotných identifikačních prostředků jako nosič identity pro řešení různých potřeb obyvatel města (parking, vjezd do centra, vstup do městského zařízení, čerpání výhod, apod.) s vazbou na portál služeb, integrační datovou platformu a další digitální projekty.

EFE05 - Stanoviska OIT k digi záměrům
Navržení procesů pro zajištění naplnění digitální strategie a respektování stanovených principů při realizaci rozvojových projektů prostřednictvím stanovisek Odboru informatiky.

NIZ03 - SECAP
Koordinace digitální strategie s Akčním plánem pro udržitelnou energii a klima města Český Krumlov.

Projekty v realizaci

DOP02 - Zabezpečení vjezdu do pěší zóny
Realizace komplexního systému zabezpečení (kontroly a regulace) vjezdu do pěší zóny zahrnující veškeré potřebné funkce (regulační, provozní, systémové, kontrolní, statistických, aj.) a umožňující elektronickou správu oprávnění k vjezdu.
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje řeší provázanost s dalšími aktivitami (monitoring centra, IDP, portál občana, oblasti a zóny placeného stání, ...). Je hotova technická studie, určeny lokality vč. návrhu vizualizace řešení, prověření průběhu inž. sítí. Aktuálně probíhá vytvoření provozního modelu, příprava rozšíření optické sítě, příprava specifikace pro ICT část.

DOP03 - Inteligentní řízení dopravy
Realizace detekční soustavy pro měření dopravní situace, inteligentní řízení dopravy v reálném čase, matematické modelování dopravy.
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje doporučuje další postup. Připravuje se detailní rozpracování (analýza stavu a možností technologií, návrhy, souvislosti s IDP aj.) možností inteligentního řízení dopravy. Komunikace s akademickou sférou o možné spolupráci na inovativních řešeních dopravního modelování

DOP05 - Oblasti a zóny placeného stání
Zefektivnění systému parkování v oblastech a zónách placeného stání prostřednictvím elektronizace celého systému (výdej a evidence oprávnění, žádost o povolení, kontrola) se zachováním vazby na další aktivity zajišťující uživatelům jednotnou platformu pro správu oprávnění (portál služeb, karta Krumlováka/hosta...).
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje řeší provázanost s dalšími aktivitami (monitoring centra, IDP, portál občana, ...).

DOP07 - Měření rychlosti ve městě Č. Krumlov
Realizace systémů pro měření rychlosti na území města s cílem zklidnění dopravy. Posouzení využití systémů i pro další digitální projekty (datový zdroj pro inteligentní řešení dopravy, aj.).
Aktuální stav řešení: Příprava zadávací dokumentace.

DOP08 - Modernizace parkovacího systému ČKRF
Analýza současného stavu technologií, posouzení vazby na další digitální projekty (integrační datová platfroma, karta Krumlováka/hosta, opendata a další) a možností integrací, modernizace technologií kamerového dohledu, modernizace naváděcího systému.
Aktuálně probíhá příprava modernizace naváděcího systému (návěstidel) a modernizace kamerového dohledu (řešeno i ve Studii etapa I.).

DOP10 - Monitoring intenzity dopravy v centru města
V návaznosti na pilotní ověření (DOP01) kontinuální měření intenzity pěší a automobilové dopravy v centru města s využitím moderních technologií a zisk kontinuálních dat využitelných pro rozhodování v oblastech dopravy, územního plánování, cestovního ruchu, ochrany památky UNESCO, bezpečnosti a krizového řízení.
Datový dashboard: https://bit.ly/ck_detekce_dashboard
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje navrhuje trvalé řešení s vazbou na IDP a zábranový systém.

DAT02 - Vysokorychlostní komunikační sítě
1. Využívání a společný rozvoj optické komunikační sítě ČKRF pro další potřeby města a jeho organizací (digitální projekty, potřeby městského úřadu, MKDS, aj.).
2. Systém podpory rozvoje vysokorychlostních komunikačních sítí na území města
Aktuální stav řešení: Ve spolupráci s ČKRF je plánován další rozvoj optické sítě (zábranový systém, připojení dalších městských organizací, světelná křižovatka, aj.). Uvažuje se o zavedení jednotného systému pro podporu rozvoje vysokorychlostních sítí na území města. 

DAT03 - Kamerové systémy
Analýza současného stavu kamerových systémů (pokrývajících veřejná prostranství) města a jeho organizací, posouzení využití systémů a kamerových bodů pro další digitální projekty (videodetekce, integrační datová platforma, inteligentní řízení dopravy, a další), posouzení vztahu MKDS a ostatních systémů, návrh koncepce provozování, správy a využívání kamerových systémů.
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje řeší návrh centralizace kamerových systémů s využitím IDP.

DAT04 - Integrační datová platforma (IDP)
Vytvoření platformy umožňující sběr dat z různých zdrojů (městské digitální projekty, internet věcí (IoT) a data třetích stran), jejich zpracování, analýzu a publikaci (sdílení), současně s možností automatizovat související procesy.
Aktuální stav řešení: I. etapa studie rozvoje řeší návrh IDP, aktuálně se připravuje realizace platformy.

EFE03 - Efektivní městský úřad (OPZ)
Zavedení prvků procesního řízení včetně vytvoření Enterprise architektury města ve vazbě na hlavní procesy a stěžejní procesy řídící a podpůrné, optimalizace procesů v oblasti projektového řízení. Více o projektu zde.

EFE04 - Optimalizace využívání ICT v městské korporaci
Analýza stavu využívání ICT technologií v organizacích města, návrh opatření (společný výběr poskytovatelů služeb, standardizace zadávacích podmínek, zajištění jednotné správy, sdílení infrastruktury + služeb + knoh-how, metodická a konzultační činnost, nastavení procesů pro vydávání stanovisek k záměrům mající dopad na digitální projekty, dodržování principů Digitálního Krumlova.

NIZ02 - Výměna svítidel VO

Zrealizované projekty

DOP01 - Pilot analýzy kamerových záběrů v pěší zóně
Cíle:
1. Získat kontinuální a přesná data o počtech projíždějících vozidel a průchodů osob, na jejichž základě bude možné efektivně nastavovat režim upravující povolení k vjezdu do pěší zóny města a získat přehled o počtech osob vcházejících a vycházejících do a z pěší zóny.
2. Ověřit využitelnost technologií pro analýzu kamerových záběrů a platformy pro sběr, analýzu a prezentaci dat (tzv. datová platforma) pro budoucí projekty a aplikace realizované v rámci konceptu Digitální Krumlov.

Sběr dat od 06/2019, kamery na všech třech vjezdech do centra města (Latrán (kamera MP), ZŠ Linecká, Městské Divadlo), od 11/2019 kamera i pod plášťovým mostem (počítání průchodů osob)

Datový dashboard: https://bit.ly/ck_detekce_dashboard

DOP04 - El. zastávkové označníky
Osazení vybraných autobusových zastávek informačními panely, koordinace s ČSAD a ČKRF (AN, Špičák)Cíle: Přínosy: Aktuální stav: dokončeno 2019

DAT01 - Platforma @OIS
Vytvoření a rozvoj (webové) platformy navazující na dlouhá léta budovaný tzv. Oficiální informační systém Český Krumlov (OIS) využívaný městem mimo jiné pro internetové prezentace. @OIS umožňuje tvorbu moderních internetových prezentací s jejich jednoduchou správou, s nástroji pro zamezení duplikace činností a především datových zdrojů (sdílení dat). Platforma je od počátku tvořena a dimenzována pro využití městem, jeho organizacemi i dalšími partnerskými subjekty. Současně jde o ekonomicky výhodné řešení, které je v souladu s principy digitální strategie města. Platforma byla vytvořena počátkem roku 2020, následně byly realizovány technické a organizační opětření pro zajištění provozu platformy, postupně jsou modernizovány stávající a tvořeny nové webové prezentace.

EFE02 - Portál elektronických služeb
Vytvoření jednotného portálu pro možnost elektronické komunikace s městem (el. podání vůči úřadu, rezervace času návštěvy úřadu, ověření závazků např místních poplatků a možnost jejich online uhrazení, průvodce životními situacemi, zasílání notifikací aj.) s možností budoucího rozšíření o další (především samosprávné) agendy jako např. správa parkovacího oprávnění, povolení k vjezdu do centra města, žádosti o dotaci města, aj. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií v rámci IROP 2014-2020.

RIZ01 - Odbor informatiky
Reakcí na zajištění naplňování digitální strategie je vytvoření Odboru informatiky na městském úřadě, na základě nového organizačního řádu platného od 1.1.2020. Nová organizační jednotka bude kromě zajištění rutinní správy a provozu ICT městského úřadu a případně dalších městských organizací odpovědná za naplňování strategie a realizaci dílčích projektů a měla by se stát styčným bodem, na který se mohou obracet všechny zainteresované strany v rámci městské správy i mimo ni s případnými problémy vyplývajícími z implementace projektů či dalšími požadavky.

RIZ02 - Komise Krumlov 2.0
Pro pravidelné vyhodnocování priorit a kontrolování postupu naplňování strategie zřídila rada města ke konci roku 2019 komisi, která je jejím poradním a zároveň řídícím a dohledovým orgánem v oblasti smart city.

NIZ01 - Pilot měření CO2 ve vnitřních prostorách
Pilotní testování IoT technologií, zapůjčení a osazení senzorů v zasedacích místnostech na úřadě (2x) a na náměstí čp. 2 (1x). (2019-2020)