Co je a bude Digitální Krumlov

Digitální město Český Krumlov je koncept, který má zajistit smysluplné zavádění moderních technologií na území města. Koncept ovšem není pouze o technologiích. Pro jejich efektivní využívání je potřeba správné nastavení procesů a v neposlední řadě i zapojení aktivních lidí.

Prvním krokem na cestě k Digitálnímu Krumlovu bylo vyhotovení Digitální strategie města Český Krumlov [pdf, 822 kB], která definuje základní vizi:

Za pomoci moderních technologií zlepšovat život občanů, kultivovat podnikatelské prostředí a zefektivnit řízení města.

Technologie tedy nejsou samy o sobě cílem, nýbrž nástroji, které napomohou k řešení známých problémů města jako dopravní situace či neustále rostoucí cestovní ruch, budou zlepšovat kvalitu života místních obyvatel, zefektivní fungování správy města a podpoří ekonomický rozvoj.

Digitální strategie města Český Krumlov

Dokument je rozdělen do čtyř oddílů:

  • V prvním oddílu jsou zhodnoceny dosud provedené analýzy a strategické materiály. Tento oddíl obsahuje také vytyčenou vizi Digitálního Krumlova a představuje pět prioritních oblastí.
  • Druhý oddíl představuje analýzu současného stavu stanovených strategických priorit a obsahuje celkovou SWOT analýzu.
  • Ve třetím oddílu jsou představeny základní principy implementace strategie Digitálního Krumlova, jakož i stručná sekce věnovaná možnostem financování a procesnímu a personálnímu zajištění.
  • Čtvrtý oddíl popisuje celkovou strategii na jednotlivých úrovních vize, strategických priorit, klíčových ukazatelů výkonnosti, programů a návrhů projektů a jejich provázanost.

Strategie byla vytvořena s následujícími předpoklady a cíli

  • Strategie slouží jako koncepční dokument definující prostředí a rámec budování Digitálního Českého Krumlova, nikoliv jako pouhý seznam potenciálních projektů. Cílem je dobře definovat cíle, způsoby jejich měření a časový horizont jejich dosažení. Podrobné plány budou následně rozpracovány v rámci tvorby navazujících akčních plánů, pro které by tento dokument měl sloužit jako strategický ukotvující dokument.
  • Strategie má být založena na jednotné velké vizi, avšak má poskytnout i nástroje k posouzení menších, dílčích kroků k naplnění této vize.
  • Strategie je založena na klíčových průřezových principech typu transparentnost, otevřenost, zohledňování potřeb občanů, respektování příkladů dobré praxe, synergie se strategickými materiály vyšších územních celků apod.
  • Strategie není dokumentem podrobně popisujícím technologie. Implementace nových technologií není samo o sobě cílem. Nové technologie jsou pouze nástrojem ke zlepšení fungování městské správy, služeb občanům a ekonomického řízení města.
  • Strategie je napsána srozumitelným jazykem tak, aby mohla sloužit nejen odborníkům na radnici, ale i veřejnosti ke zjištění, jaké cíle město sleduje a jak těchto cílů hodlá na strategické úrovni dosáhnout.
  • Strategie bere v úvahu názory občanů, popřípadě dalších zainteresovaných stran, zejména prostřednictvím zakomponování výsledků některých předchozích strategických materiálů.

Strategie byla vytvořena v průběhu měsíců září až prosinec roku 2018. V rámci tvorby byly jako podklady užity informace obsažené v již existujících dokumentech i informace z diskusí s představiteli města a Českokrumlovského rozvojového fondu (ČKRF). Zástupci zpracovatele společnosti IDC se také zúčastnili několika tematických jednání k jednotlivým strategickým prioritám. V průběhu tvorby dokumentu byl průběžný výsledek konzultován se zástupci města.

Tento dokument vznikl s podporou Jihočeského kraje.

Projekty digitální strategie města Český Krumlov k 1.3.2019