Projekty digitálního Krumlova

Informace o jednotlivých projektech včetně detailů o přípravě a průběhu realizace budeme postupně doplňovat.

Projekty v implementaci

 • Elektronické zastávkové označníky
  Osazení vybraných autobusových zastávek (Špičák, železniční stanice, Sídliště Mír, Sídliště Plešivec) elektronickými označníky na bázi tzv. elektronického inkoustu. Cílem je zvýšení komfortu pro cestující v podobě přístupu k aktuálním informacím o jízdních řádech a odjezdech nejbližších spojů. Na spolufinancování projektu "Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově" bude využita podpora z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora chytrých měst a obcí (Smart city / Smart village), 1. výzva pro rok 2019.
 • Modernizace optické komunikační sítě - modernizace a rozvoj optické komunikační sítě ČKRF
 • Analýza využívání ICT organizacemi města - zmapování způsobů využívání a zajištění správy ICT včetně výše vynakládaných prostředků v jednotlivých organizacích města
 • Portál občana (Krumlováka)
  Stěžejní záměr projektu "Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov" umožňující mimo jiné elektronické podání vůči úřadu, správu a online platbu místních poplatků, objednání se na úřad, aj. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), výzva č. 28.

Projekty v přípravě

 • Personální a procesní zajištění konceptu Digitální Krumlov - návrh procesních, organizačních a personálních opatření pro zajištění implementace Digitální strategie města Český Krumlov
 • Vytvoření "Komise" Digitálního Krumlova - zřízení komise jako řídícího orgánu konceptu Digitálního Krumlova
 • Projekt Traffic Cams - příprava projektu využití analýzy kamerových záběrů pro více účelů směřujících k řešení identifikovaných problémů města především z oblasti dopravy
 • Standardizace zadávacích podmínek pro ICT řešení města
 • Konsolidace webových prezentací města a jeho organizací
 • Karta Krumlováka
 • ...

Pilotní (ověřovací) projekty

 • Analýza kamerových záběrů (pěší zóna)
  Paralelní projekt ke zpracovávané studii realizace zábranového opatření, který si klade dva hlavní cíle:
  1) ověření technologií pro analýzu kamerových záběrů a datové platformy
  2) sběr a analýza dat o dopravě (počty průjezdů, oprávněné/neoprávněné vjezdy, apod.) a o pohybu osob (počty průchodů, návaznost na BUS STOP, aj.) v pěší zóně města pro podporu rozhodování o dašlích krocích. 
  V projektu je kladen velký důraz na bezpečnost, zpracování a ochranu osobních údajů.
 • Měření koncentrace CO2 v budovách města - testování technologie IoT v zasedacích místnostech města a analýza získaných dat 

Realizované projekty

 • BUS STOP
  Projekt Českokrumlovského rozvojového fond, spol. s r. o. realizující organizaci zájezdových autobusů v Českém Krumlově od 1. 6. 2019. Místa určená k výstupu a nástupu cestujících (tzv. BUS STOP) a odstavné parkoviště jsou mimo jiné vybaveny technologií pro čtení QR kódu obsahující informace o rezervaci místa a čtečky SPZ pro identifikaci vozidla. Součástí je i obslužný a rezervační systém. Dílčím cílem je zisk statistických dat.